BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2018 - 2019

1. Đồng chí Nguyễn Việt Thắng - Bí thư 

2. Đồng chí  Nguyễn Hoàng Vũ - Phó bí thư

3. Đồng chí  Nguyễn Thị Hồng Hoa - UV Ban Thường vụ

4. Đồng chí  Nguyễn Hoàng Thi - UVCBH

5. Đồng chí  Trần Bảo Huy - UVBCH

6. Đồng chí Trần Phúc Vinh - UVBCH

7. Đồng chí Trần Chí Linh - UVCBH

8. Đồng chí Nguyễn Yến Nhi - UVBCH

9. Đồng chí Nguyễn Ngọc Khánh Nhi - UVCBH

10. Đồng chí Nguyễn Yến Vy - UVBCH

11. Đồng chí Nguyễn Tấn Lộc - UVCBH