Cô Nguyễn Huỳnh Phước An - Phó hiệu trưởng phụ trách phong trào.